Харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдэд олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээг зөв тооцоолохын тулд Single Customer View /SCV/ загварыг боловсруулж, батлуулсан.© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци