БДМХДТ хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр ХДК банкуудад бие даан хяналт шалгалт хийх эрхтэй болж, холбогдох улсын байцаагчийн дүрэм журмыг баталсан.© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци