“Банкны тайлан мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-ыг шинэчлэн баталсан.© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци