Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний хүрээнд ХДК-аас оролцох оролцоог нэмэгдүүлж, “Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн найруулж, баталсан.© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци