Даатгалын хураамжийг хэн төлдөг вэ?

Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ. Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.

Хадгаламжийн даатгал гэж юу вэ?

Банк дампуурсан тохиолдолд Хадгаламжийн даатгалын сангаас таны тухайн банкин дах харилцах, хадгаламжийн дансан дах 20 сая хүртэлх төгрөгийг нөхөн олгох үйл ажиллагааг хэлнэ.

Мэдээ, мэдээлэл

Хадгаламжийн даатгал хямралаас хамгаалахад чухал нөлөө үзүүлнэ

2018-12-08

Манай улсад зайлшгүй шаардлагатай байгаа “үнэт цаасны зах зээл болон хадгаламжын даатгалын тухай” хуулийн эрхзүйн орчныг сайжруулах талаар хэлэлцлээ. Хадгаламжын даатгалын хууль батлагдсанаар иргэди...


Биднийг дэмжээрэй

Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Ханш

Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Асуулт хариулт

1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс 2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл 3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно. 2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна. 4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс 2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл 3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

© 2018 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци