Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох2

Нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн харилцах, хадгаламжийн дансан дахь дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг банкыг албадан татан буулгах шийдвэр гарсан өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн хамт хасч тооцно.

Жич: Хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу Хадгаламжийн даатгалын корпораци хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкин дахь төгрөг , валютын нийт 20 сая хүртэл төгрөгийг нөхөн төлнө.

20сая ₮ ≥  (харилцах+ хадгаламж+хуримтлагдсан хүү – зээл)

 Зээл = ( 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээл+хуримтлагдсан зээлийн хүү)


© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци