Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?

Хадгаламж эзэмшигчийн хадгаламжийн дүн болон хуримтлагдсан хүүгийн дүнг банкны дампуурлыг албан ёсоор зарласан өдрийн байдлаар нэгтгэж, 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээл хүүгийн хамт хасч тооцно.

Нөхөн төлбөрийн хэмжээ= Нийт хадгаламж + хуримтлагдсан хүү – 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээл


© 2018 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци