ХДК-ийн эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго:

Монгол улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, банкны салбарын харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх, эрхэм зорилго бүхий олон улсын стандарт шаардлагад нийцэж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахад оршино.

Зорилт:

  •   Хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах замаар иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх
  •   Банкны үйл ажиллагааны сахилга батыг сайжруулах
  •   Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци