Бүтэц, зохион байгуулалт


Хөрөнгийн удирдлага, хураамжийн хэлтэс нь даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх, корпорацийн сангийн хөрөнгийг Банкин
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын бодлого болон бусад хууль, журамд нийцүүлэн
удирдах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Тамгын хэлтэс нь корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн зохицуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлт, гадаад
болон дотоод хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, олон нийттэй харилцах ажлыг хариуцан
ажилладаг бөгөөд Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Корпорацийн хөдөлмөрийн дотоод журам,
Ёс зүйн дүрэм болон бусад холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг.

Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс нь корпорацийн үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэхээр
хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаарх бүх төрлийн судалгаа, шинжилгээг тогтмол хийх, корпорацийн стратеги
төлөвлөгөө болон бусад бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, банкны эрсдэлийг үнэлэх чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Санхүү, аж ахуйн алба нь Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөлт болон хууль журамд нийцүүлэн
санхүү, төлбөр тооцоо болон төсвийг хариуцан ажилладаг.


© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци